REGULAMIN WAKACYJNEJ PROMOCJI 

1.    Czas trwania promocji:
Wakacyjna promocja obowiązuje od 09.08.2019r. do 13.08.2019 roku do godz 23:59

2.    Warunki promocji
Z oferty Wakacyjna promocja mogą korzystać osoby spełniające następujące warunki: 

a. Osoby, które ukończyły 18 lat 

b. Osoby, które rozpoczną wykupione pakiety nie później niż od 19.08.2019 roku,

c. Osoby, które dokonają wpłaty należności za Wakacyjną promocję do 13.08.2019 roku.

3.    Zasady korzystania z promocji: 

a. Oferta promocyjna skierowana jest do osób korzystających z usług Fresh Catering lub tych, które będą korzystać z usług Fresh Catering, 

b. Osobie korzystającej z Wakacyjnej promocji przysługuje rabat 10% na pakiety 10-dniowe i 20-dniowe płatne w okresie trwania promocji na wszystkie diety z oferty Fresh Catering,

c. Okres realizacji zamówienia jest ograniczony i trwa do 15 września włącznie. 

d. W przypadku nieuregulowania należności za złożone zamówienie, rabat na Wakacyjną promocję nie zostanie udzielony,

e. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami,

f. Każdy klient korzystający z Wakacyjnej promocji może wykupić maksymalnie 2 pakiety 10-dniowe lub 20-dniowe, ważne, by wykorzystał je najpóźniej do 15 września 2019roku.

4. Opłaty
a. Osoby Polecone zobowiązane są do dokonania wpłaty za wybraną dietę zgodnie z ofertą dostępną na www.freshcatering.com.pl, przelewem lub podczas dostarczenia przez kuriera pierwszego zestawu, ale nie później niż 13.08.2019roku

5. Inne postanowienia
a. Fresh Catering zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez konieczności podawania konkretnej przyczyny 

Regulamin Konkursu „4-dniowy pobyt w Adler Medical Spa” firmy Fresh Sp. z o.o. 

 

Postanowienia ogólne

 

 1.     Organizatorem konkursu jest Fresh Sp. z o.o. ul. Sosnowa 35, 62-200 Gniezno, NIP: 7842502409

 

 1.     Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

 

 1.   Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 2.   Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/FreshCateringGnieznozwanej dalej “Fanpage”.

 

Warunki uczestnictwa

 

 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest skorzystanie z 50-dniowego pełnego pakietu Cateringu Dietetycznego firmy Fresh Sp. z o.o. w terminie od stycznia do końca marca 2019 roku.

 

3. Udział w konkursie biorą również osoby, które korzystają z pełnego Cateringu Dietetycznego firmy Fresh Sp. z o.o. w systemie ciągłym od minimum 2lat.

 

4.Konkurs trwa od 6.03.2019 roku do 31.03.2019 roku do godziny: 24:00

 

 1.   Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 02.04.2019 roku za pośrednictwem FanPage.

 

 1.   Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

 

 

 1.   Zadanie konkursowe polega na skorzystaniu z 50-dniowego pełnego pakietu Cateringu Dietetycznego firmy Fresh Sp. z o.o. w terminie od stycznia do końca marca 2019 roku.
 2.    
 3.    W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.

 

 1.    Pracownik firmy Organizatora w relacji na żywo wybierze zwycięzcę.

 

 1.     Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomienie o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 

1. Nagrodą w konkursie jest: Karta podarunkowa na pobyt 4-dniowy dla dwóch osób w obiekcie Adler Medical Spa w Stężycy, ważny do dnia 30 września 2019 roku.

 

 1.     Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy lub może zostać przesłana pocztą.

 

 1.     Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 15 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 

 1.     Organizator ma prawo za zgodą zwycięzcy podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 

 1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 

 1.     W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 2.     Zwycięzca wyraża zgodę na przekazanie danych personalnych do obiektu Adler Medical Spa w Stężycy w celu weryfikacji zgodności Zwycięzcy z osobą zgłoszoną się po odbiór nagrody.
 3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające ze strony obiektu Adler Medical Spa w Stężycy.
 4.  Zwycięzca po odebraniu nagrody staje się pełnoprawnym właścicielem rezerwacji obiektu i wszystkie kwestie dotyczące realizacji nagrody przechodzą na Zwycięzce.
 5.  Wszystkie dodatkowe koszty wynikające z pobytu w Adler Medical Spa ponosi Zwycięzca.

 

 

Reklamacje

 

 

 1.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 

 1.   Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

 1.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 2.   Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

 1.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

 1.     Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 1.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach tzw. Cateringu Dietetycznego firmy Fresh Sp. z o.o.

 

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Fresh Sp. z o.o. w Gnieźnie (62-200), przy ul. Sosnowa 35 wpisaną do KRS nr 000065305,pod numerem NIP 7842502409, REGON 366103475, zwaną dalej łącznie „Fresh Catering”.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Fresh Catering posiłków w zestawach w ramach tzw. Cateringu Dietetycznego

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług.

 

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa lub Usługi w wybranym przez Klienta pakiecie wskazanym na stronie internetowej: www.freshcatering.com.pl, wybrania wartości kalorycznej posiłków dostarczanych od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych ustawowo od pracy. Fresh Catering zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostaw Usługi w przypadkach niespodziewanych awarii i wypadków o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie.

 

2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informacje o jego zawartości oraz wartościach kalorycznych zamawianych przez Klienta. Posiłki dostarczane są w ekologicznych torbach papierowych, opisanych imieniem i nazwiskiem Klienta.

 

3. Ceny poszczególnych pakietów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Fresh Catering („Cennik”), dostępnym pod adresem www.freshcatering.com.pl (zakładka „Oferta-Catering Dietetyczny-Cennik”).

 

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z Usług („Klient”):

a) telefonicznie: pod nr tel. +48 504 353 273, czynnym od poniedziałku do piątku od                       8:00-   18:00; oraz soboty od 8:00-16:00

b) poprzez e-mail: freshcatering@freshcatering.com.pl

c) poprzez sklep internetowy dostępny na naszej stronie www.freshcatering.com.pl

2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia zamówienia, wybrany pakiet, adres dostawy, datę i godzinę poszczególnych zamówień, ewentualnie dodatkowe koszty i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenie do treści potwierdzenia Zamówienia, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.

4. Zamówienia złożone do godz. 18:00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia z wykluczeniem dni wolnych wskazanych przez Fresh Catering na stronie internetowej pod adresem www.freshcatering.com.pl jako wolne. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10:00 będą realizowane najwcześniej od następnego dnia roboczego.

5. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Fresh Catering o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczeń spożywania określonych produktów.

6. Przyjęcie zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Fresh Catering zapewnienia, że świadczone przez Fresh Catering Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie zamawiającego.

7.Fresh Catering nie ponosi odpowiedzialności za skutki źle dobranych diet oraz nietolerancji pokarmowych Klienta.

8.Zamówienie złożone we Fresh Catering jest zamówieniem personalnym złożonym na konkretną osobę i nie ma możliwości przeniesienia wykupionego zamówienia na rzecz osoby trzeciej.

9. Zamówienie złożone we Fresh Catering jest zamówieniem terminowym i może być realizowane z podwojoną ilością dni tj. jeśli zamówienie zostało złożone na okres 20 dni to Zamawiający ma prawo wykorzystać swoje zamówienie do 40 dni od dnia zamówienia i analogicznie w innych przypadkach.

 

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na dwa dni robocze przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

            a) przelewem bankowym na podstawie potwierdzenia złożenia Zamówienia wysłanym drogą elektroniczną Klientowi

            b) za pośrednictwem udostępnionego przez Fresh Catering na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)

            c) gotówką w miejscu wykonywania działalności tj. ul. Sosnowa 35, 62-200 Gniezno lub gotówką u kierowcy pierwszego dnia dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do przyjmowania Zamówień.

2. Za dzień płatności uważany jest:

            a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Fresh Catering kwotą należności za dane Zamówienie

            b) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Fresh Catering potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Fresh Catering otrzyma takie potwierdzenie po godz 10:00 danego dnia lub w dzień wolny od pracy – następujący po nim pierwszy dzień roboczy.

3. Fresh Catering uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane Zamówienie za przekazaniem Klientowi stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Fresh Catering za dzień zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Fresh Catering) kwotą należności.

 

§6 DOSTAWA

 

1.Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach pomiędzy 2:00 a 11:00. Istnieje możliwość ustalenia preferowanych godzin dla klienta dostosowanych do możliwości czasu dostaw kuriera podczas składania Zamówienia.

2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, Fresh Catering dostarczy Zamówienie ponownie w innym, wskazanym przez Klienta przedziale godzinowym tego samego dnia lub pod inny, wskazany przez Klienta adres, za jednorazowym wynagrodzeniem minimum 15zł zależnym od ilości nadrobionych kilometrów w stosunku 1zł/km płatnym w dniu ponownego dostarczenia Zamówienia Klientowi.

3. W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną brakiem możliwości doręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.

Klient nie jest w takim przypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

Nieodebrane Zamówienie będzie przechowywane w siedzibie Fresh Catering w Gnieźnie ul. Sosnowa 35 bieżącego dnia do godziny 16.00 i w tym miejscu i czasie Zamawiający ma możliwość odbioru osobistego Zamówienia.

4.Firma Fresh Catering może odmówić dostawy zamówienia w przypadku kiedy kurier stwierdzi niemożliwy lub utrudniony dojazd do posesji spowodowany np. bardzo złym stanem drogi lub innym niebezpieczeństwem o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie.

5.Firma Fresh Catering zastrzega sobie prawo do nie dostarczenia zamówienia w wyjątkowych przypadkach (awarii, wypadków, zdarzeń drogowych). Zamówienia niedostarczone w wyniku wyżej opisanych zdarzeń przedłużają samoistnie ciąg dostaw o ilość niedostarczonych Zamówień.

6. Kurier Fresh Catering nie jest upoważniony do przyjmowania zmian, oraz ustaleń dotyczących dostaw Zamówień. Wszelkie zmiany Zamówienia należy kierować bezpośrednio do Fresh Catering telefonicznie: 504 353273 lub e-mail:freshcatering@freshcatering.com.pl

 

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Fresh Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 jeden dzień roboczy przed planowaną datą anulowania Zamówienia.

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Fresh Catering telefonicznie pod nr tel. +48 504 353 273 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: freshcatering@freshcatering.com.pl.

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

5. W przypadku rezygnacji z Zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Fresh Catering) Klienta nie obowiązuje rozliczenie nie wykorzystanego częściowo Zamówienia.

6.Zamówienie Pakietowe wykupione (zgodnie z aktualną ofertą Fresh Catering) jest Zamówieniem personalnym przypisanym dla konkretnej osoby i adresu i nie ma możliwości przekazywania i przepisywania pakietów osobom trzecim.

 

§8 REKLAMACJE

 

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 504 353 273 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem freshcatering@freshcatering.com.pl.

3. Reklamację uważa się za złożoną:

            a) w przypadku, gdy została złożona drogą telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Fresh Catering, dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej

            b) w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. Fresh Catering zobowiązany jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 3godzin, a jeśli Reklamacja została złożona po godz. 17:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy w ciągu 6godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fresh Catering.

5. W razie stwierdzenia przez Fresh Catering, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Fresh Catering poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fresh Catering, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Fresh Catering należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Fresh Catering.

 

POLITYKA Prywatności.
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Fresh Spółka z o.o.
Adres: ul. Sosnowa 35, 62-200 Gniezno

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000653054. Firma posiada nadane numery ewidencyjne: NIP:7842502409 , Regon:366103475

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 4. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
 6. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 7. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
 9. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 10. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 11. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 12. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
 • - dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • - dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
 • - adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
 • - dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

- po tym okresie są usuwane Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
  1. Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
   • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
   • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
   • wybrać żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".
  2. Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
   • wybrać zakładkę "Prywatność";
   • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
  3. Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
   • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
  4. Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
  5. Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
   • kliknąć ikonę "Prywatność";
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
 9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 12. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje się znacznie uboższe.

Catering Dietetyczny w Twoim mieście

Zobacz obszar

Naszego działania